DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 03-04/04/2018

DANH SÁCH THI NGÀY 03/04/2018
1 NGUYỄN NGỌC AN 25/05/1996 301547424 SH lần đầu
2 TRẦN THỊ THÚY AN 13/11/1988 051188000092 SH lần đầu
3 LÊ TRƯỜNG ÂN 28/02/1996 321512486 SH lần đầu
4 ĐẶNG QUỐC ANH 24/09/1989 250701923 SH lần đầu
5 HOÀNG ANH 31/12/1950 025609650 SH lại H + Đ
6 NGUYỄN VĂN NGỌC ANH 27/04/1990 365888363 SH lần đầu
7 PHẠM TUẤN ANH 09/04/1986 079086004420 SH lần đầu
8 TRẦN THỊ ANH 08/02/1987 271911585 SH lại LT + H + Đ
9 TRẦN BÉ BA 01/01/1989 312136990 SH lại H + Đ
10 CAO HÙNG THIÊN BẢO 29/06/1987 271745613 SH lại LT + H + Đ
11 NGUYỄN CHÍ BẢO 26/12/1995 371742407 SH lần đầu
12 DƯƠNG CÔNG BÌNH 06/08/1977 271445065 SH lại H + Đ
13 HỒ THÁI BÌNH 07/12/1985 023874950 SH lại H + Đ
14 LÊ THANH BÌNH 01/01/1988 272247415 SH lần đầu
15 NGUYỄN LÊ HỒ CÁC 22/11/1995 025514666 SH lần đầu
16 CHÂU THANH CẦN 11/09/1959 020532131 SH lại H + Đ
17 NGUYỄN VĂN CẨN 19/12/1989 271950866 SH lại H + Đ
18 NGUYỄN VĂN CẢNH 10/12/1990 173085501 SH lại LT + H + Đ
19 THÁI ĐỨC CẢNH 27/05/1990 271990844 SH lại LT + H + Đ
20 TRIỆU NĂM CẢNH 21/04/1992 285347109 SH lần đầu
21 LÊ HẢI CHÂU 07/10/1982 040082000663 SH lần đầu
22 LÊ MINH CHÂU 25/08/1993 079193001429 SH lại H + Đ
23 TRIỆU VĂN CHÂU 01/11/1993 261258052 SH lần đầu
24 TRẦN THỊ KIM CHI 04/11/1982 023548668 SH lần đầu
25 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 19/07/1997 025599359 SH lần đầu
26 NGUYỄN MINH CHIẾN 18/10/1984 271590218 SH lần đầu
27 NGUYỄN VĂN CHIẾN 06/02/1985 025663935 SH lại H + Đ
28 HOÀNG VĂN CHÚC 02/03/1956 023779707 SH lần đầu
29 NGỤY THỊ MINH CHUNG 26/05/1982 240693647 SH lại LT + H + Đ
30 ĐỒNG VIẾT CÔNG 01/01/1991 264347651 SH lần đầu
31 HUỲNH THANH CÔNG 10/02/1987 261059719 SH lại H + Đ
32 LÝ MINH CƯỜNG 01/01/1976 365741304 SH lần đầu
33 NGUYỄN HUY CƯỜNG 10/11/1990 024348549 SH lần đầu
34 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 04/04/1992 230916967 SH lần đầu
35 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 24/12/1993 024921482 SH lại LT + H + Đ
36 PHẠM HÙNG CƯỜNG 17/07/1984 023898263 SH lần đầu
37 TRƯƠNG VĂN CƯỜNG 10/03/1980 082080000192 SH lần đầu
38 TẠ VĂN ĐẠI 05/06/1994 272557208 SH lại LT + H + Đ
39 PHẠM HẢI ĐĂNG 26/03/1986 079086005185 SH lần đầu
40 LÊ VIẾT DIỆU 17/02/1993 038093004787 SH lần đầu
41 VÕ CÔNG ĐỊNH 21/09/1993 341691961 SH lần đầu
42 TẠ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 01/01/1989 075089000152 SH lại H + Đ
43 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 18/08/1993 272266402 SH lần đầu
44 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 01/10/1987 273353702 SH lại H + Đ
45 PHAN MINH ĐỨC 26/10/1993 194523977 SH lại LT + H + Đ
46 VÕ MẠNH ĐỨC 10/02/1989 183585086 SH lại H + Đ
47 NGUYỄN THỊ DUNG 18/05/1976 271936184 SH lại LT + H + Đ
48 ĐỖ NGUYỄN THÀNH DŨNG 30/08/1981 250572567 SH lần đầu
49 ĐỖ QUỐC DŨNG 14/09/1994 261324023 SH lại H + Đ
50 LÊ QUANG DŨNG 13/11/1993 079093005834 SH lần đầu
51 LÊ VĂN DŨNG 15/05/1990 186889098 SH lần đầu
52 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/11/1986 186461505 SH lần đầu
53 LÊ VĂN DUY 15/06/1994 212704872 SH lần đầu
54 LƯU HOÀNG DUY 22/01/1985 077085001226 SH lần đầu
55 NGÔ ĐỨC DUY 19/09/1992 024654253 SH lần đầu
56 NGUYỄN THÀNH DUY 25/06/1981 260869178 SH lại LT + H + Đ
57 NGUYỄN VĂN KHÁNH DUY 14/10/1996 301547454 SH lần đầu
58 VÕ PHƯƠNG DUY 15/08/1996 321568345 SH lần đầu
59 VÒNG NHẬT DUY 19/02/1977 271226757 SH lại H + Đ
60 BÙI VĂN TRƯỜNG GIANG 01/01/1991 341600727 SH lại H + Đ
61 PHAN THỊ QUỲNH GIANG 26/05/1984 271764259 SH lại LT + H + Đ
62 TRƯƠNG VĂN GIÁP 08/08/1984 08035503 SH lại LT + H + Đ
63 TRẦN VĂN GIỎI 29/05/1994 272315124 SH lại LT + H + Đ
64 CAO HOÀNG MỘNG HÀ 03/05/1982 271481340 SH lại H + Đ
65 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 01/01/1988 272499435 SH lại LT + H + Đ
66 NGUYỄN LÊ NHẬT HẠ 08/04/1993 025432483 SH lần đầu
67 LÊ HOÀNG HẢI 10/07/1994 371563287 SH lần đầu
68 LÊ NGỌC HẢI 20/11/1977 182124689 SH lại LT + H + Đ
69 LÊ PHƯỚC HẢI 08/11/1988 024500314 SH lần đầu
70 NGUYỄN THANH HẢI 11/10/1969 270920890 SH lại LT + H + Đ
71 NGUYỄN VĂN HẢI 17/08/1961 021949921 SH lại H + Đ
72 THIỀU VĂN HẢI 17/11/1981 172204172 SH lại LT + H + Đ
73 TRẦN PHƯỚC HẢI 28/03/1996 272539179 SH lại LT + H + Đ
74 VÕ VĂN HẢI 10/10/1975 181999317 SH lần đầu
75 ĐẶNG THỊ HẰNG 01/01/1981 280746123 SH lại H + Đ
76 MAI VĂN HẬU 01/04/1992 272127610 SH lại LT + H + Đ
77 NGÔ VĂN THANH HIỀN 27/12/1981 024828049 SH lần đầu
78 NGUYỄN DOÃN NGHĨA HIỂN 12/09/1978 271376876 SH lại LT + H + Đ
79 HOÀNG HẢI HIỆP 05/05/1989 271795727 SH lần đầu
80 NGUYỄN QUANG HIỆP 04/01/1983 271518195 SH lại H + Đ
81 NGUYỄN VĂN HIỆP 18/04/1967 023987631 SH lần đầu
82 ĐÀO VĂN HIẾU 20/07/1981 271691587 SH lại LT + H + Đ
83 NGUYỄN KHÁNH HOA 06/02/1983 271516133 SH lại H + Đ
84 NGUYỄN THỊ HOA 30/12/1993 272226379 SH lại LT + H + Đ
85 BÙI TRẦN PHƯỚC HÒA 28/09/1997 272569329 SH lại LT + H + Đ
86 TRẦN PHƯỚC HOÀI 28/05/1996 352357493 SH lần đầu
87 HÀ VĂN HOÀNG 02/04/1971 023457740 SH lại LT + H + Đ
88 NGÔ MINH HOÀNG 01/09/1987 272213491 SH lại LT + H + Đ
89 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 20/12/1986 271823310 SH lại LT + H + Đ
90 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 08/03/1994 025085515 SH lại H + Đ
91 TRẦN QUANG HỌC 03/02/1978 273405135 SH lại LT + H + Đ
92 NGUYỄN THỊ HỒNG 11/08/1971 272078701 SH lại LT + H + Đ
93 VŨ THỊ HỒNG 30/03/1994 272857510 SH lại LT + H + Đ
94 HOÀNG VĂN HỢP 14/07/1981 080967175 SH lần đầu
95 NGUYỄN NGỌC HỢP 22/12/1995 272364639 SH lần đầu
96 NGÔ THÀNH HUẾ 20/07/1983 168129991 SH lần đầu
97 DƯƠNG LỄ HÙNG 15/05/1976 022804360 SH lần đầu
98 NGUYỄN MINH HÙNG 01/01/1973 380708134 SH lần đầu
99 TÔ VĨNH HÙNG 19/10/1984 023788953 SH lần đầu
100 TÔN THẤT HƯNG 19/10/1995 191861502 SH lại LT + H + Đ
101 NGUYỄN MINH HƯƠNG 01/01/1980 182492161 SH lần đầu
102 LÊ THỊ HƯỜNG 20/07/1983 272389686 SH lại LT + H + Đ
103 LÂM GIA HUY 03/08/1997 331825539 SH lần đầu
104 MAI QUỐC HUY 27/07/1988 079088002766 SH lần đầu
105 PHAN THANH HUY 02/09/1992 079092003336 SH lại LT + H + Đ
106 TRẦN VĨNH HUY 14/05/1982 371060881 SH lần đầu
107 NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN 24/10/1994 261382014 SH lần đầu
108 NGÔ THỊ HUYỆN 08/12/1970 221343039 SH lần đầu
109 NGUYỄN HỒNG HUYNH 20/04/1985 186191028 SH lần đầu
110 HOÀNG VĂN KẾT 20/09/1985 035085000274 SH lần đầu
111 NGUYỄN TUẤN KHANH 25/11/1982 301068420 SH lại H + Đ
112 TRẦN QUỐC KHANH 24/02/1988 362239784 SH lại LT + H + Đ
113 PHẠM DUY KHÁNH 27/10/1998 025704785 SH lần đầu
114 KIM ĐỨC KHIÊM 15/11/1980 271363426 SH lại LT + H + Đ
115 LÊ ANH KHOA 01/01/1993 273526808 SH lại LT + H + Đ
116 TRẦN NGUYỄN MINH KHOA 03/06/1994 079094004278 SH lần đầu
117 LƯƠNG TRỌNG KHÔI 10/07/1990 271927669 SH lại H + Đ
118 TRẦN THANH KHÔI 10/02/1991 241227761 SH lại H + Đ
119 VŨ DUY KHƯƠNG 27/01/1980 271642800 SH lại LT + H + Đ
120 ĐẶNG VĂN KIÊM 02/04/1987 162900282 SH lại H + Đ
121 VŨ TRUNG KIÊN 21/03/1985 272871032 SH lần đầu
122 HUỲNH TUẤN KIỆT 20/03/1995 312232787 SH lần đầu
123 TRẦN VĂN KIỆT 27/03/1975 079075001448 SH lại H + Đ
124 NGÔ ANH KỲ 14/11/1988 272004348 SH lại LT + H + Đ
125 VŨ VĂN KỲ 14/12/1992 272288181 SH lại H + Đ
126 NGUYỄN TƯƠNG LAI 01/01/1991 365884381 SH lần đầu
127 NGUYỄN NHẬT LAM 10/06/1988 024290756 SH lại H + Đ
128 MAI THỊ HẠNH LAN 07/05/1982 271451735 SH lại H + Đ
129 NGUYỄN THỤY NGỌC LAN 25/12/1984 023448111 SH lần đầu
130 NGUYỄN VÕ MINH LÂN 02/03/1988 024021268 SH lần đầu
131 LÊ VĂN LỊCH 03/03/1985 038085005516 SH lần đầu
132 ĐỖ BẢO LIÊM 30/01/1994 352134717 SH lần đầu
133 TỪ THANH LIÊM 14/12/1996 334855412 SH lần đầu
134 TRƯƠNG THỊ LIÊN 19/10/1979 271593282 SH lại LT + H + Đ
135 HÀ HOÀI LINH 15/10/1986 060749697 SH lại LT + H + Đ
136 NGUYỄN THÀNH LINH 01/01/1979 271351848 SH lại LT + H + Đ
137 NGUYỄN THỊ GIÁNG LINH 01/04/1999 272735367 SH lại LT + H + Đ
138 LẠI VĂN LỘC 15/09/1986 271800740 SH lần đầu
139 NGUYỄN HỮU LỘC 10/05/1992 285428296 SH lần đầu
140 TRẦN XUÂN LỘC 06/02/1989 250696257 SH lần đầu
141 NGUYỄN HẢI LONG 20/12/1983 221102669 SH lại LT + H + Đ
142 NGUYỄN VĂN LONG 21/05/1997 025993513 SH lại LT + H + Đ
143 TRẦN THANH LONG 05/11/1987 271727968 SH lại H + Đ
144 BÙI VĂN LUÂN 17/11/1996 231154959 SH lần đầu
145 ĐOÀN VĂN LUÂN 01/01/1987 271922053 SH lần đầu
146 NGUYỄN THỊ THU MAI 12/08/1993 272427408 SH lần đầu
147 PHẠM NHƯ NGỌC MAI 08/08/1975 023030164 SH lại H + Đ
148 TỐNG THỊ THU MAI 04/08/1986 271792489 SH lại LT + H + Đ
149 HOÀNG VĂN MẠNH 28/02/1994 245212491 SH lần đầu
150 NGUYỄN VĂN MẠNH 16/08/1993 178003083 SH lần đầu
151 LÊ NGỌC DUY MINH 11/02/1995 025192710 SH lần đầu
152 NGUYỄN ĐỨC MINH 20/09/1988 272089686 SH lại H + Đ
153 TRẦN HỮU MINH 19/12/1992 272272701 SH lại H + Đ
154 TRẦN THỊ KIỀU MY 21/11/1985 271644335 SH lại LT + H + Đ
155 HỒ THIỆN NAM 01/08/1995 272457306 SH lại LT + H + Đ
156 LÊ QUỐC NAM 04/04/1984 271570461 SH lại LT + H + Đ
157 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12/06/1981 151362362 SH lại LT + H + Đ
158 NGUYỄN TUẤN NAM 05/08/1992 272157522 SH lần đầu
159 PHẠM NGỌC NAM 12/04/1998 225689166 SH lại H + Đ
160 HỒ ĐỨC NGHỈ 11/12/1978 272621169 SH lại H + Đ
161 BÙI TRỌNG NGHĨA 19/06/1990 271976411 SH lại LT + H + Đ
162 TRẦN MINH NGHĨA 17/12/1985 301153023 SH lại H + Đ
163 NGUYỄN CÔNG NGHIỆP 20/07/1978 272628935 SH lại H + Đ
164 LÝ BẢO NGUYÊN 16/11/1993 024953191 SH lại H + Đ
165 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN 08/11/1995 331726457 SH lại H + Đ
166 NGUYỄN ĐỖ THÀNH NHÂN 24/03/1979 023330919 SH lại LT + H + Đ
167 LƯƠNG THÚY NHI 01/06/1980 064180000006 SH lại LT + H + Đ
168 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 24/06/1995 272386416 SH lại LT + H + Đ
169 NGUYỄN VĂN NHIÊN 05/10/1987 225465230 SH lần đầu
170 NGUYỄN ĐOÀN NHU 01/12/1998 221460344 SH lần đầu
171 HOÀNG HOÀI NHƯ 14/10/1986 271624247 SH lần đầu
172 TRẦN HUỲNH NHUNG 16/07/1995 026002662 SH lần đầu
173 LÂM QUANG NHỰT 16/03/1998 025687283 SH lần đầu
174 NGUYỄN TẤN PHÁT 28/07/1994 301515825 SH lần đầu
175 TRẦN CHẤN PHÁT 20/10/1995 025322041 SH lại LT + H + Đ
176 NGUYỄN HOÀNG PHI 15/09/1981 023573385 SH lần đầu
177 NGUYỄN LONG PHI 23/07/1977 351449078 SH lại LT + H + Đ
178 NGUYỄN PHƯƠNG PHI 01/01/1988 271761193 SH lần đầu
179 NGUYỄN HỒNG PHONG 16/04/1995 025308838 SH lần đầu
180 NGUYỄN THANH PHONG 01/04/1972 272445598 SH lại H + Đ
181 TRƯƠNG THANH PHONG 25/05/1992 331726294 SH lại LT + H + Đ
182 LÝ CHÂU TIẾNG PHÚC 24/05/1985 023937864 SH lại H + Đ
183 LÝ HOÀNG PHÚC 14/09/1973 023061743 SH lần đầu
184 NGUYỄN ĐỒNG PHÚC 01/05/1996 261383258 SH lại LT + H + Đ
185 LÊ THIÊN PHƯỚC 23/06/1981 023256585 SH lại H + Đ
186 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 15/07/1993 272307703 SH lại H + Đ
187 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 19/05/1989 271961791 SH lần đầu
188 PHẠM THANH PHƯƠNG 04/06/1995 272545446 SH lại H + Đ
189 PHẠM VĂN PHƯƠNG 02/03/1988 250726522 SH lần đầu
190 TRẦN KIM PHƯỢNG 10/04/1984 072184002895 SH lại H + Đ
191 HUỲNH MINH QUÂN 27/01/1990 025057686 SH lần đầu
192 NGUYỄN HỒNG QUÂN 11/07/1981 245167876 SH lần đầu
193 NGUYỄN MINH QUÂN 19/07/1990 321389534 SH lại LT + H + Đ
194 NGUYỄN VĂN QUÂN 22/08/1976 034076005439 SH lại H + Đ
195 TRƯƠNG CHÍ QUÂN 23/03/1982 023436280 SH lần đầu
196 BÙI TRẦN QUANG 07/01/1981 079081004255 SH lần đầu
197 ĐOÀN NGỌC QUANG 29/08/1979 168002392 SH lại H + Đ
198 MAI HỮU QUANG 28/08/1987 271775066 SH lần đầu
199 PHẠM MINH QUANG 12/05/1987 215007695 SH lại H + Đ
200 NGUYỄN VĂN QUẢNG 05/06/1989 272697366 SH lần đầu
DANH SÁCH THI NGÀY 04/04/2018
201 NGÔ VĂN CẢI 07/09/1996 352281730 SH lần đầu
202 HOÀNG MINH CHIẾN 05/05/1985 081031265 SH lần đầu
203 TRƯƠNG HOÀNG CHUNG 21/10/1993 272245261 SH lần đầu
204 LÊ CƯƠNG 20/06/1982 272829362 SH lần đầu
205 NGUYỄN NGỌC HÀ 17/05/1978 164049159 SH lần đầu
206 TRẦN ĐỨC HOÀNG 25/06/1986 172380613 SH lần đầu
207 TRẦN VĂN KHANH 29/11/1993 197330100 SH lần đầu
208 TRẦN VĂN LINH 15/01/1990 186564520 SH lần đầu
209 NGUYỄN THÀNH LUÂN 20/10/1991 072091001564 SH lần đầu
210 BÙI THẾ MÙI 30/06/1979 025808929 SH lần đầu
211 CHUNG BẢO NGÂN 01/01/1993 334730858 SH lần đầu
212 LÊ VĂN NHỚ 09/08/1983 271509652 SH lần đầu
213 TRIỆU TÒN PHAM 21/08/1988 080494513 SH lần đầu
214 HOÀNG THANH PHONG 25/05/1987 273192722 SH lần đầu
215 ĐOÀN MINH PHÚC 31/03/1989 271856142 SH lần đầu
216 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 10/09/1992 215263424 SH lần đầu
217 NGÔ VĂN SÁNG 03/04/1991 352178229 SH lần đầu
218 TRẦN CÔNG SỚP 29/10/1990 273313090 SH lần đầu
219 NGUYỄN TRỌNG TẤN 05/08/1990 271956518 SH lần đầu
220 TRẦN HỮU THỊNH 18/06/1990 186953880 SH lần đầu
221 LÊ VĂN THỰC 16/06/1994 174292257 SH lần đầu
222 LÊ VĂN TRƯỚC 15/08/1981 205796999 SH lần đầu
223 NGUYỄN THANH TRUYỀN 28/11/1990 073246961 SH lần đầu
224 VĂN VÕ TUẤN 22/11/1992 186929278 SH lần đầu
225 LÊ KIM TUYẾN 01/01/1983 240775187 SH lần đầu
226 NGUYỄN ĐỨC VŨ 03/04/1996 241614825 SH lần đầu
227 ĐỔNG HÙNG VƯƠNG 13/11/1996 272629961 SH lần đầu
228 PHẠM PHÚ QUÍ 10/10/1993 321479742 SH lần đầu
229 ĐẶNG ANH QUỐC 03/06/1983 331400499 SH lại H + Đ
230 TRẦN NGỌC QUY 25/08/1976 272699447 SH lại LT + H + Đ
231 NGUYỄN VĂN QUÝ 29/05/1997 184189174 SH lần đầu
232 CHÂU NGỌC QUYÊN 05/09/1980 272037298 SH lại LT + H + Đ
233 LÊ TRỌNG QUYỀN 10/10/1986 261039655 SH lại LT + H + Đ
234 LÊ MINH QUYẾT 20/05/1991 215152901 SH lần đầu
235 TRẦN VĂN QUYẾT 01/01/1995 241558008 SH lần đầu
236 DƯƠNG VĂN QUỲNH 28/09/1981 121481542 SH lần đầu
237 HOÀNG MAI QUỲNH 03/02/1985 271760096 SH lại LT + H + Đ
238 LÊ XUÂN QUỲNH 12/09/1978 272326847 SH lại LT + H + Đ
239 PHẠM QUÀNG RỢI 08/10/1986 352609325 SH lại H + Đ
240 HỒ GIANG SANG 20/11/1996 381823680 SH lần đầu
241 NGUYỄN THANH SANG 20/01/1995 273569955 SH lại H + Đ
242 VÕ VĂN SANG 22/05/1990 205612009 SH lần đầu
243 VŨ ĐỨC SANG 13/10/1992 230883774 SH lần đầu
244 HÀ THẾ SINH 25/05/1982 240603190 SH lại LT + H + Đ
245 TRẦN VĂN SINH 29/07/1986 186322735 SH lại LT + H + Đ
246 NGUYỄN VĂN SÔ 01/01/1987 321387164 SH lại LT + H + Đ
247 BÙI THỊ BÍCH SƠN 29/04/1979 023175765 SH lại H + Đ
248 NGHIÊM HẢI SƠN 20/03/1988 271913968 SH lại H + Đ
249 NGUYỄN HÒA SƠN 16/12/1994 272398161 SH lần đầu
250 NGUYỄN KIM SƠN 02/12/1970 022005924 SH lại H + Đ
251 TRẦN THÁI SƠN 02/03/1991 291051354 SH lại LT + H + Đ
252 VÕ HỒNG SƠN 20/09/1983 221089111 SH lần đầu
253 LƯƠNG CẨM SƯ 19/01/1992 024737209 SH lần đầu
254 NGUYỄN CÔNG SỬU 06/01/1985 186327185 SH lại LT + H + Đ
255 NGUYỄN VĂN SỸ 15/08/1986 272493732 SH lại LT + H + Đ
256 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 26/12/1995 272552504 SH lại LT + H + Đ
257 NGUYỄN THÁI TÀI 15/04/1993 261284618 SH lần đầu
258 TRỊNH THANH TÀI 03/10/1990 272540323 SH lại LT + H + Đ
259 ĐỖ HỮU HOÀI TÂM 27/01/1987 271877328 SH lại LT + H + Đ
260 KHA THANH TÂM 28/06/1992 352134595 SH lại LT + H + Đ
261 NGUYỄN MINH TÂM 17/09/1990 362238222 SH lần đầu
262 NGUYỄN THANH TÂM 06/03/1973 271143997 SH lại H + Đ
263 NGUYỄN THÀNH TÂM 21/03/1997 272576418 SH lại LT + H + Đ
264 PHẠM DUY TÂM 09/04/1976 271222630 SH lại LT + H + Đ
265 PHẠM QUANG TÂM 12/01/1979 320954683 SH lại LT + H + Đ
266 THẠCH NGUYỄN MINH TÂM 15/05/1985 272268543 SH lại H + Đ
267 TRẦN MINH TÂM 02/03/1997 272560708 SH lại H + Đ
268 TRẦN THỊ MINH TÂM 15/02/1997 212578036 SH lần đầu
269 LƯU VĂN TÂN 03/02/1988 273586696 SH lần đầu
270 NGUYỄN THÁI TÂN 14/10/1992 187182126 SH lần đầu
271 NGUYỄN VĂN TÂN 15/08/1982 272479080 SH lần đầu
272 NGUYỄN VĂN THÁI 07/10/1985 172189590 SH lại LT + H + Đ
273 NGUYỄN VĂN THÁI 02/11/1996 187383774 SH lần đầu
274 PHẠM QUỐC THÁI 29/07/1989 072089001863 SH lần đầu
275 ĐIỂU THỊ THẮM 23/12/1983 271502964 SH lại LT + H + Đ
276 NGUYỄN CÔNG THẮNG 10/06/1986 272637529 SH lần đầu
277 NGUYỄN ĐẮC THẮNG 12/08/1983 271525119 SH lần đầu
278 NGUYỄN VĂN THẮNG 12/01/1993 197344044 SH lại LT + H + Đ
279 LÊ DOÃN THANH 22/06/1990 201569690 SH lại H + Đ
280 NGÔ VŨ HOÀI THANH 27/08/1989 079089005593 SH lại H + Đ
281 PHẠM BÁ THANH 15/10/1991 241139336 SH lại H + Đ
282 PHAN MINH QUỐC THANH 01/08/1972 022686647 SH lần đầu
283 NGUYỄN VĂN THÀNH 02/01/1982 034082003044 SH lần đầu
284 TRẦN VĂN THÀNH 06/06/1993 072093001981 SH lại H + Đ
285 LÊ THU THẢO 29/01/1995 272499719 SH lại LT + H + Đ
286 NGUYỄN QUỲNH ANH THẢO 16/01/1996 273521146 SH lần đầu
287 NGUYỄN THỊ THẢO 12/12/1974 022994467 SH lại H + Đ
288 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 05/02/1996 272611354 SH lần đầu
289 PHẠM KẾ THẾ 20/10/1988 183588750 SH lại H + Đ
290 NGÔ VŨ TRƯỜNG THI 07/10/1982 271657520 SH lại LT + H + Đ
291 NGUYỄN THỊ THANH THI 25/11/1991 272089810 SH lại LT + H + Đ
292 NGUYỄN LÂM THIÊN 14/05/1965 026044987 SH lại LT + H + Đ
293 VÕ SỸ THÌN 20/10/1976 272506213 SH lại LT + H + Đ
294 ĐẶNG THANH THỊNH 10/03/1983 212639823 SH lần đầu
295 NGUYỄN VĂN THỊNH 12/07/1982 271495406 SH lần đầu
296 PHAN MINH QUỐC THỊNH 08/07/1987 750051025593 SH lần đầu
297 PHAN HỮU THỌ 18/10/1982 271488261 SH lại LT + H + Đ
298 NGUYỄN THÁI THÔNG 22/01/1993 272337708 SH lần đầu
299 MAI THỊ THU 08/04/1985 272768918 SH lại LT + H + Đ
300 TRẦN THỊ ANH THƯ 20/12/1976 022941920 SH lần đầu
301 HUỲNH ĐỨC THUẬN 05/10/1979 023827265 SH lần đầu
302 LƯƠNG TRUNG THUẬN 25/11/1994 272344335 SH lại H + Đ
303 TRẦN THANH THUẬN 09/12/1993 272235683 SH lại LT + H + Đ
304 TRẦN THỊ BÍCH THU THUẬN 02/05/1981 271410857 SH lại LT + H + Đ
305 TRẦN VĂN THUẬN 11/05/1982 221087423 SH lần đầu
306 PHẠM XUÂN THỨC 10/06/1989 273699230 SH lại LT + H + Đ
307 TRẦN BÁCH THƯƠNG 20/02/1988 371158045 SH lần đầu
308 TRỊNH THỊ THÚY 25/05/1982 272661306 SH lần đầu
309 ĐỖ THỊ THỦY 05/10/1977 271935236 SH lại H + Đ
310 TRẦN PHƯƠNG THỦY 20/09/1983 271547752 SH lại LT + H + Đ
311 PHÙNG HOÀNG MINH THY 21/04/1995 025250128 SH lần đầu
312 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 16/08/1989 273396045 SH lần đầu
313 ĐỖ CÔNG TIẾN 09/09/1987 351794465 SH lần đầu
314 NGUYỄN HỒNG TIẾN 15/05/1982 172122157 SH lần đầu
315 TRẦN THỊ TIN 01/01/1985 221448287 SH lần đầu
316 CAO MINH TÌNH 09/10/1985 245379696 SH lại H + Đ
317 NGUYỄN THANH TỊNH 26/04/1974 025050526 SH lần đầu
318 LÊ VĂN TOÀN 12/06/1987 172970674 SH lần đầu
319 PHẠM THỤY NGỌC TRÂM 11/10/1982 023680442 SH lần đầu
320 ĐINH THỊ THU TRANG 24/11/1991 272043480 SH lại LT + H + Đ
321 HỒ THỤY THÙY TRANG 14/02/1995 025203671 SH lần đầu
322 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 14/02/1986 271683541 SH lại LT + H + Đ
323 NGUYỄN THỊ THU TRANG 02/09/1967 271251503 SH lại H + Đ
324 TRẦN THỊ THU TRANG 26/07/1980 024779015 SH lần đầu
325 NGUYỄN VĂN TRÍ 04/03/1996 272457466 SH lại LT + H + Đ
326 PHAN QUANG TRÍ 23/12/1975 024360302 SH lần đầu
327 LÊ MINH TRIẾT 10/10/1969 272514021 SH lại LT + H + Đ
328 LÊ CHÍ TRUNG 25/12/1981 221075142 SH lần đầu
329 NGUYỄN QUỐC TRUNG 03/03/1989 024412925 SH lần đầu
330 NGUYỄN THÀNH TRUNG 02/03/1984 023789672 SH lại H + Đ
331 NGUYỄN VĂN TRUNG 01/01/1986 311897722 SH lại LT + H + Đ
332 PHẠM BẢO TRUNG 27/05/1989 212243849 SH lần đầu
333 PHAN VĂN TRUNG 01/01/1989 272002064 SH lại LT + H + Đ
334 THÁI VĂN TRUNG 08/10/1994 187352273 SH lần đầu
335 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 10/02/1993 272200295 SH lại H + Đ
336 NGUYỄN ĐỨC TRƯỞNG 12/07/1984 225268054 SH lại H + Đ
337 TẠ NGỌC TRƯỞNG 20/03/1985 212213125 SH lần đầu
338 PHAN TÚ 01/01/1996 192052311 SH lần đầu
339 NGÔ NGỌC TUÂN 02/09/1960 272011115 SH lại H + Đ
340 BÙI PHI ANH TUẤN 14/11/1988 271840802 SH lần đầu
341 ĐỖ HOÀNG TUẤN 17/02/1990 271887966 SH lần đầu
342 ĐỖ VĂN TUẤN 12/02/1985 271656793 SH lần đầu
343 LÊ MẠNH TUẤN 01/11/1993 272320374 SH lại LT + H + Đ
344 NGUYỄN ANH TUẤN 10/02/1995 215304784 SH lần đầu
345 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 23/11/1974 186617898 SH lại LT + H + Đ
346 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 04/04/1998 272604158 SH lại LT + H + Đ
347 TRẦN QUỐC TUẤN 28/12/1980 272520084 SH lại H + Đ
348 LÊ ĐÌNH TÙNG 10/03/1986 183916698 SH lần đầu
349 NGUYỄN THANH TÙNG 25/04/1990 271966447 SH lại H + Đ
350 PHẠM THANH TÙNG 11/10/1984 079084003624 SH lại H + Đ
351 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN 01/09/1972 272298723 SH lại H + Đ
352 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 30/12/1977 025794470 SH lại LT + H + Đ
353 VĂN THÙY MAI TUYỀN 01/01/1970 300664986 SH lại H + Đ
354 ĐÀO BẠCH TUYẾT 16/08/1983 271535520 SH lại LT + H + Đ
355 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 10/03/1978 271289746 SH lần đầu
356 HÀ THANH VÂN 01/01/1990 381409358 SH lần đầu
357 NGUYỄN VĂN 02/06/1990 212703097 SH lần đầu
358 TRƯƠNG QUANG VĂN 16/11/1989 351912511 SH lần đầu
359 TRẦN CÔNG VINH 16/01/1987 271792892 SH lần đầu
360 TRẦN QUANG VINH 10/07/1988 024101959 SH lần đầu
361 NGUYỄN TẤN VŨ 20/06/1999 241688300 SH lần đầu
362 BẠCH ĐÌNH VY 27/08/1994 362414535 SH lại H + Đ
363 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 17/04/1990 271985509 SH lại H + Đ
364 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 11/04/1988 272008890 SH lại LT + H + Đ
Posted in Chưa được phân loại.