DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 26/03/2018

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 26/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 DƯƠNG THANH ÁI 10/05/1986 271837690 SH lại LT + H + Đ
2 HOÀNG NGỌC ANH 02/07/1990 271983730 SH lại H + Đ
3 LÊ THỊ MAI ANH 10/07/1988 271790994 SH lần đầu
4 MAI NGUYỄN TRÂM ANH 07/04/1995 272547419 SH lần đầu
5 NGUYỄN ĐỨC ANH 21/11/1983 321084845 SH lần đầu
6 NGUYỄN HOÀNG DUY ANH 01/10/1986 250617670 SH lại H + Đ
7 NGUYỄN TUẤN ANH 04/04/1993 272444695 SH lại H + Đ
8 PHAN ĐỨC ANH 18/03/1990 272203326 SH lại LT + H + Đ
9 DƯƠNG NGUYỆT ÁNH 30/03/1997 272568999 SH lại LT + H + Đ
10 ĐOÀN GIA BẢO 08/08/1994 272282081 SH lại H + Đ
11 NGÔ VĂN BẢO 15/07/1986 145273382 SH lần đầu
12 NGUYỄN THẾ BẢO 26/04/1961 272361732 SH lại LT + H + Đ
13 VÒNG TRẦN BẨU 21/05/1992 272071357 SH lại LT + H + Đ
14 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 01/01/1985 301176578 SH lần đầu
15 NGUYỄN NAM BÌNH 27/03/1999 272766177 SH lần đầu
16 NGUYỄN QUỐC BÌNH 10/11/1970 022394262 SH lần đầu
17 PHẠM ĐĂNG BỘ 06/09/1982 172386868 SH lần đầu
18 PHẠM THỊ CẨM 01/01/1988 321265176 SH lại H + Đ
19 LƯƠNG THỤY BẢO CHÂU 03/06/1976 271371202 SH lại H + Đ
20 NGUYỄN THÀNH CHÂU 31/08/1961 270684565 SH lại H + Đ
21 THÁI THỊ CHÂU 24/04/1973 272157443 SH lại LT + H + Đ
22 NGUYỄN THỊ CHIÊM 05/12/1981 141991540 SH lần đầu
23 HÀ ANH CHIẾN 01/05/1987 038087000910 SH lại LT + H + Đ
24 BÙI QUANG CHINH 19/03/1990 233103557 SH lần đầu
25 ĐÀO THỊ THÙY CHINH 24/05/1987 271921684 SH lần đầu
26 TRẦN XUÂN CHUNG 27/06/1984 100763169 SH lại H + Đ
27 ĐỖ XUÂN CƯƠNG 25/10/1986 271714485 SH lại H + Đ
28 LƯU LÊ NGUYỄN CƯƠNG 27/09/1989 215026340 SH lần đầu
29 BÙI XUÂN CƯỜNG 02/10/1982 271469925 SH lại LT + H + Đ
30 ĐÀO MẠNH CƯỜNG 18/05/1976 271712286 SH lần đầu
31 LÊ XUÂN CƯỜNG 04/01/1980 042080000195 SH lần đầu
32 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 14/08/1972 272579313 SH lần đầu
33 TRẦN DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 17/10/1994 230916072 SH lần đầu
34 VÕ MẠNH CƯỜNG 14/02/1996 272479743 SH lại LT + H + Đ
35 NGUYỄN THIÊN CỬU 29/06/1980 272395347 SH lại H + Đ
36 TRẦN NGỌC ĐÀ 10/01/1981 025090302 SH lần đầu
37 HOÀNG BÁ ĐẠI 09/10/1974 183123621 SH lần đầu
38 TRẦN VĂN ĐẠI 07/02/1996 272510386 SH lại LT + H + Đ
39 LÊ HỮU DẦN 01/01/1976 271266111 SH lại H + Đ
40 LÊ VĂN ĐÀO 02/09/1987 038087007523 SH lần đầu
41 DƯƠNG TRỌNG ĐẠT 16/07/1989 331576454 SH lần đầu
42 KIM THỊ NGỌC DIỆU 30/04/1975 271223236 SH lần đầu
43 HỒ VĂN ĐỊNH 19/10/1998 261495845 SH lần đầu
44 PHẠM VĂN ĐÔ 15/12/1990 164463946 SH lần đầu
45 NGUYỄN VĂN ĐỘ 06/09/1997 272625874 SH lại LT + H + Đ
46 LÊ VĂN ĐOÀN 06/08/1985 365788014 SH lần đầu
47 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 20/07/1988 281188212 SH lần đầu
48 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 02/04/1986 273274813 SH lại H + Đ
49 LÊ NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 24/12/1999 272656408 SH lại LT + H + Đ
50 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 01/02/1982 212150644 SH lần đầu
51 NGUYỄN TÀI ĐỨC 15/01/1986 271777055 SH lần đầu
52 LÊ THỊ THÙY DUNG 01/01/1990 273280858 SH lại H + Đ
53 PHẠM HUỲNH DUNG 01/01/1981 280754909 SH lần đầu
54 TRẦN THỊ THÙY DUNG 12/01/1975 271233560 SH lần đầu
55 ĐỖ ANH DŨNG 01/01/1959 271058824 SH lại LT + H + Đ
56 NGUYỄN TRẦN TUẤN DŨNG 24/02/1986 271706535 SH lần đầu
57 PHẠM TRUNG DŨNG 17/11/1981 272389137 SH lần đầu
58 PHAN TIẾN DŨNG 10/06/1993 194481979 SH lần đầu
59 VÕ QUỐC DŨNG 23/07/1959 271164553 SH lần đầu
60 HUỲNH NGỌC THÙY DƯƠNG 30/11/1997 025606870 SH lần đầu
61 LÊ MINH DƯƠNG 01/04/1995 285492640 SH lần đầu
62 MAI VĂN DƯƠNG 18/09/1985 272779380 SH lại H + Đ
63 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 25/03/1985 311856672 SH lần đầu
64 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 09/10/1976 272225648 SH lại H + Đ
65 CHẾ LÂM DUY 02/12/1985 271689912 SH lại LT + H + Đ
66 NGUYỄN TẤN DUY 04/07/1983 025778395 SH lần đầu
67 NGUYỄN VŨ KHÁNH DUY 24/01/1987 271849809 SH lần đầu
68 PHẠM ĐÌNH DUY 14/09/1993 272248589 SH lần đầu
69 TRẦN PHƯỚC DUY 29/09/1987 271773804 SH lần đầu
70 TRƯƠNG VĨNH ANH DUY 01/02/1978 331250805 SH lần đầu
71 NGUYỄN THỊ TỐ DUYÊN 06/12/1975 271290998
72 VŨ HƯƠNG GIANG 16/03/1999 272649679 SH lại H + Đ
73 PHAN VĂN GIÁO 15/01/1964 049064000033 SH lần đầu
74 HOÀNG THỊ NGỌC HÀ 17/09/1992 285283318 SH lại H + Đ
75 MAI THỊ HÀ 15/09/1986 025053984 SH lại LT + H + Đ
76 PHẠM VĂN HÀ 14/12/1969 271013032 SH lại H + Đ
77 TRẦN VIỆT HÀ 16/07/1987 271750587 SH lần đầu
78 NGUYỄN THỌ HẢI 05/10/1998 194612176 SH lại LT + H + Đ
79 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 15/01/1995 272338348 SH lại H + Đ
80 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 19/12/1977 271849483 SH lại H + Đ
81 TRỊNH THỊ HẰNG 10/06/1980 272681162 SH lại H + Đ
82 NGUYỄN HOÀNG HẠNH 12/10/1990 271963724 SH lại Đ
83 NGUYỄN NGỌC HẠNH 01/01/1982 211717695 SH lại LT + H + Đ
84 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 18/11/1980 271395963 SH lại H + Đ
85 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 16/04/1990 271882716 SH lại H + Đ
86 NGUYỄN MINH HÀO 13/06/1998 225672974 SH lần đầu
87 DIỆP TUẤN HẬU 18/06/1972 022892634 SH lần đầu
88 NGUYỄN THỊ HIỀN 20/08/1987 273285841 SH lại LT + H + Đ
89 TRẢO THI THU HIỀN 20/12/1987 271829054 SH lại H + Đ
90 VŨ THỊ HIỀN 25/08/1980 023655421 SH lần đầu
91 LƯƠNG VĂN HIỆP 13/05/1994 272353660 SH lần đầu
92 NGUYỄN SƠN HIỆP 20/12/1980 271321943 SH lần đầu
93 TRẦN ĐỨC HIỆP 15/08/1989 271907589 SH lại LT + H + Đ
94 ĐINH SỸ HIẾU 01/01/1986 271703480 SH lại LT + H + Đ
95 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/08/1995 037095001652 SH lại LT + H + Đ
96 PHAN NGỌC HIẾU 06/06/1997 272491962 SH lại H + Đ
97 NGUYỄN HỔ 25/01/1990 230827293 SH lần đầu
98 ĐỒNG THỊ THANH HOA 20/08/1980 250639796 SH lần đầu
99 LÊ VĂN HOA 04/06/1986 272790915 SH lần đầu
100 NGUYỄN XUÂN HÒA 28/02/1984 271695977 SH lại LT + H + Đ
101 PHAN TRUNG HÒA 21/09/1982 271511435 SH lại LT + H + Đ
102 NGUYỄN THỊ HOÀN 10/05/1956 271474071 SH lại LT + H + Đ
103 HOÀNG VĂN HOÀNG 20/11/1993 187241470 SH lại H + Đ
104 LÊ NHẬT HOÀNG 07/05/1995 261404497 SH lại H + Đ
105 NGUYỄN ĐẶNG LÊ HOÀNG 16/05/1995 272321160 SH lại LT + H + Đ
106 LÊ THANH HỌC 14/06/1987 351712013 SH lần đầu
107 ĐỖ HỮU HỒNG 10/08/1987 271745840 SH lần đầu
108 TRỊNH THỊ HỒNG 28/09/1981 281170407 SH lần đầu
109 ĐOÀN MINH HÙNG 06/08/1989 271989962 SH lại H + Đ
110 NGUYỄN HÙNG 28/07/1980 205310330 SH lần đầu
111 NGUYỄN VŨ HÙNG 09/05/1984 271526800 SH lần đầu
112 PHẠM VĂN HÙNG 04/03/1974 273004169 SH lần đầu
113 BÙI XUÂN HƯNG 22/12/1985 186290560 SH lần đầu
114 NGÔ QUANG HƯNG 26/07/1979 272925799 SH lại H + Đ
115 NGUYỄN TRÍ HƯNG 06/03/1992 351986155 SH lần đầu
116 ĐẶNG THỊ MINH HƯƠNG 11/08/1983 271513693 SH lại LT + H + Đ
117 HỒ HOÀI HƯƠNG 01/01/1990 272140016 SH lần đầu
118 NGUYỄN KIM HƯƠNG 20/10/1978 271277686 SH lần đầu
119 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 23/07/1988 024402662 SH lần đầu
120 TRẦN LÊ P. N. THIÊN HƯƠNG 27/10/1976 271248622 SH lại LT + H + Đ
121 TRẦN THỊ HƯƠNG 11/09/1991 271993893 SH lại H + Đ
122 KHƯƠNG PHÚ HƯỚNG 18/06/1982 261482546 SH lần đầu
123 LÊ HỒNG HƯỞNG 01/01/1979 311541720 SH lần đầu
124 ĐOÀN THẾ HUY 10/03/1992 241241883 SH lần đầu
125 NGUYỄN ĐỨC HUY 01/10/1979 025258665 SH lần đầu
126 PHẠM THANH HUY 05/03/1978 351327503 SH lần đầu
127 TRẦN THANH HUY 01/01/1977 334160591 SH lần đầu
128 LÊ VĂN KHA 15/08/1959 272486874 SH lần đầu
129 BÙI TRUNG KHANH 04/09/1995 272489515 SH lần đầu
130 ĐẶNG DUY KHÁNH 06/04/1987 271777971 SH lại LT + H + Đ
131 ĐÀO DUY KHÁNH 23/08/1979 023879105 SH lại H + Đ
132 PHẠM VĂN KHÁNH 04/09/1989 151739187 SH lần đầu
133 ĐỖ TÂN KHOA 05/07/1985 271760013 SH lại H + Đ
134 THÂN VĂN KIÊN 04/08/1979 272374550 SH lại H + Đ
135 VŨ TRUNG KIÊN 25/10/1995 362423804 SH lần đầu
136 HỒ TẤN KIỆT 01/01/1987 341450531 SH lần đầu
137 NGÔ THỊ MỸ LAN 28/12/1987 280872271 SH lần đầu
138 HOÀNG ĐỨC LÂN 14/07/1987 271823592 SH lại LT + H + Đ
139 NGUYỄN VĂN LÊN 08/09/1989 351819265 SH lần đầu
140 HOÀNG KIM LỊCH 20/10/1982 271505020 SH lần đầu
141 LÊ THỊ LIÊN 01/05/1982 272622561 SH lại LT + H + Đ
142 THÁI THỊ LIÊN 22/01/1983 271534104 SH lại LT + H + Đ
143 LÊ THỊ BÍCH LIỄU 01/06/1979 271378612 SH lại LT + H + Đ
144 VÕ THỊ XUÂN LIỄU 22/01/1978 272923119 SH lại LT + H + Đ
145 CAO THỊ NGỌC LINH 14/12/1984 026063626 SH lần đầu
146 PHẠM VĂN LINH 25/04/1992 164423049 SH lần đầu
147 ĐỖ NGUYỄN CAO LỘC 15/08/1997 272546087 SH lại H + Đ
148 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 06/06/1995 272391087 SH lại H + Đ
149 HUỲNH VĂN LỢI 05/02/1996 230985237 SH lần đầu
150 NGUYỄN THÀNH LỢI 13/10/1995 272562704 SH lại LT + H + Đ
151 LÊ PHI LONG 04/04/1991 183748348 SH lần đầu
152 LÊ THÀNH LONG 09/06/1986 271659565 SH lại LT + H + Đ
153 NGUYỄN KIM LONG 09/05/1988 271932890 SH lần đầu
154 VẦY CÁI LONG 06/09/1982 271463171 SH lại H + Đ
155 LÊ THỊ LỤA 01/01/1986 381267797 SH lại LT + H + Đ
156 PHẠM NGUYỄN THÀNH LUÂN 12/05/1990 271982261 SH lần đầu
157 VÕ QUANG LỰC 09/09/1988 191600806 SH lại H + Đ
158 VÒNG CHÍ LƯƠNG 05/02/1981 023432115 SH lần đầu
159 NGUYỄN THỊ LY 08/01/1986 272848283 SH lần đầu
160 NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI 22/04/1990 272019047 SH lại LT + H + Đ
161 CHÂU MINH MẪN 13/07/1984 364125540 SH lần đầu
162 NGUYỄN TRUNG MẠNH 18/01/1987 271914887 SH lần đầu
163 NGUYỄN VĂN MẠNH 01/01/1964 300542202 SH lần đầu
164 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/05/1993 001093013408 SH lần đầu
165 NGUYỄN MẠO 01/01/1964 272172784 SH lại LT + H + Đ
166 CHU MINH 02/08/1990 186608327 SH lại LT + H + Đ
167 ĐÀO ANH MINH 06/01/1987 271891751 SH lại H + Đ
168 HOÀNG ĐỨC MINH 02/08/1985 023798283 SH lần đầu
169 NGUYỄN HOÀNG QUANG MINH 14/01/1986 273186631 SH lại H + Đ
170 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 25/11/1996 272539029 SH lại H + Đ
171 NGUYỄN THỊ MỪNG 08/11/1987 025540141 SH lại LT + H + Đ
172 ĐOÀN KIM MUỘI 19/07/1980 089180000118 SH lại LT + H + Đ
173 NGUYỄN AN NA 09/09/1985 272929876 SH lại LT + H + Đ
174 NGUYỄN VĂN NAM 18/12/1992 272776595 SH lần đầu
175 TẠ THỊ HẰNG NGA 30/10/1990 272067217 SH lần đầu
176 NGUYỄN LÂM NGÂN 26/08/1983 271570686 SH lại LT + H + Đ
177 CHU VĂN NGHĨA 13/05/1988 250665776 SH lại LT + H + Đ
178 HOÀNG NHÂN NGHĨA 06/10/1996 272745012 SH lại LT + H + Đ
179 LA TRUNG NGHĨA 26/05/1995 025283784 SH lần đầu
180 CHU MINH NGỌC 19/09/1988 261150398 SH lần đầu
181 LÝ THỊ VĨNH NGỌC 20/02/1988 272875723 SH lần đầu
182 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12/02/1989 271958743 SH lại LT + H + Đ
183 NGUYỄN KIM NGUYÊN 24/08/1990 290968403 SH lần đầu
184 TRẦN KÌ NGUYÊN 14/09/1987 280881494 SH lần đầu
185 TRẦN VŨ NGUYÊN 31/05/1999 371884828 SH lần đầu
186 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 04/06/1995 272343170 SH lại LT + H + Đ
187 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN 29/08/1986 271855504 SH lại H + Đ
188 BÙI THỊ YẾN NHI 08/09/1995 281086618 SH lại H + Đ
189 PHAN VĂN NHU 20/01/1975 272338906 SH lại H + Đ
190 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 25/12/1994 272439957 SH lại LT + H + Đ
191 ĐẶNG THỊ NHUNG 04/04/1980 272488717 SH lần đầu
192 VÕ THỊ KIM NHUNG 16/10/1976 271240925 SH lại H + Đ
193 CHU VĂN NINH 13/06/1988 261220116 SH lần đầu
194 ĐẶNG BÁ NINH 10/05/1974 271642595 SH lần đầu
195 LÊ XUÂN PHI 09/09/1985 271654301 SH lần đầu
196 LÊ THANH PHONG 11/10/1996 301571546 SH lần đầu
197 NGUYỄN CÔNG PHONG 01/01/1983 183807672 SH lại H + Đ
198 NGUYỄN HỒNG PHONG 25/10/1988 079088000645 SH lần đầu
199 NGUYỄN THANH PHONG 12/03/1982 280971911 SH lần đầu
200 PHAN QUỐC PHONG 14/08/1983 066083000049 SH lần đầu
201 TRẦN THANH PHONG 03/08/1969 079069002993 SH lần đầu
202 THÂN VĂN PHÚ 25/10/1993 183953626 SH lần đầu
DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 27/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 30/12/1983 111240820 SH lần đầu
2 LÊ NGỌC HƯƠNG 26/11/1969 270772744 SH lần đầu
3 LƯƠNG HOÀNG NAM 01/01/1979 363847418 SH lần đầu
4 MAI VĂN NAM 06/06/1983 271482373 SH lần đầu
5 TRẦN THÁI NGÀ 08/10/1993 366052980 SH lần đầu
6 MAI NGỌC SƠN 18/02/1995 272725639 SH lần đầu
7 LÊ HOÀI THƯƠNG 16/07/1986 026033854 SH lần đầu
8 NGÔ THỊ LONG TIÊN 14/10/1984 271724284 SH lần đầu
9 NGUYỄN HUY VŨ 10/11/1986 025969113 SH lần đầu
10 HUỲNH NGUYỄN THIÊN PHÚC 24/11/1994 272372630 SH lại H + Đ
11 VÕ HỒNG PHÚC 12/08/1990 271973330 SH lại LT + H + Đ
12 BÙI THẾ PHƯỚC 18/08/1979 271599303 SH lại H + Đ
13 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 08/11/1992 341674178 SH lại H + Đ
14 LÊ VĂN PHƯƠNG 20/02/1985 311829383 SH lần đầu
15 NGUYỄN QUANG PHƯƠNG 12/01/1989 183616641 SH lần đầu
16 PHAN MAI PHƯƠNG 25/10/1990 272036733 SH lần đầu
17 PHAN THỊ PHƯƠNG 23/03/1997 163428385 SH lại LT + H + Đ
18 BÙI ĐĂNG QUÂN 31/07/1983 271491781 SH lại H + Đ
19 PHẠM BÁ QUÂN 16/07/1987 271942135 SH lần đầu
20 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG QUÂN 08/02/1990 272137068 SH lại LT + H + Đ
21 KIỀU VĂN QUANG 07/03/1985 205193983 SH lần đầu
22 NGUYỄN THIỆN QUANG 29/09/1993 060910832 SH lần đầu
23 PHAN THANH QUANG 01/01/1971 271122633 SH lại LT + H + Đ
24 NGUYỄN HỮU QUÍ 27/07/1993 212262129 SH lại LT + H + Đ
25 VÕ MINH QUỐC 10/08/1986 221168083 SH lần đầu
26 VÕ QUÝ 12/02/1989 191653861 SH lại H + Đ
27 NGUYỄN THỊ QUYÊN 05/09/1982 273389327 SH lần đầu
28 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 25/07/1990 280932616 SH lần đầu
29 VÒNG MỀNH SẮM 12/01/1976 271436425 SH lại LT + H + Đ
30 LÊ VĂN SANG 23/05/1997 272555483 SH lại LT + H + Đ
31 NGUYỄN THANH SANG 11/01/1983 271545234 SH lại H + Đ
32 PHAN VĂN SANG 28/02/1997 206201196 SH lần đầu
33 NGUYỄN VĂN SANH 12/04/1979 023279040 SH lần đầu
34 PHÙNG VĂN SANH 26/04/1991 215135571 SH lại H + Đ
35 DƯƠNG VĂN SƠN 04/06/1998 251083836 SH lại LT + H + Đ
36 LÊ THẾ SƠN 17/04/1990 272127460 SH lại LT + H + Đ
37 NGUYỄN NGỌC SƠN 16/08/1974 271521855 SH lại H + Đ
38 PHẠM VĂN SƠN 30/10/1989 271979108 SH lại LT + H + Đ
39 PHAN NGỌC TUYẾT SƯƠNG 07/12/1996 272563437 SH lại LT + H + Đ
40 NGÔ MINH TÀI 24/01/1997 272621969 SH lại LT + H + Đ
41 NGUYỄN THÀNH TÀI 02/05/1980 271788494 SH lần đầu
42 PHẠM ANH TÀI 03/05/1980 272579856 SH lần đầu
43 ĐỚI THỊ TÂM 30/04/1984 272742102 SH lại LT + H + Đ
44 NGUYỄN MINH TÂM 01/01/1981 300978378 SH lần đầu
45 NGUYỄN MINH TÂM 17/06/1990 272087382 SH lần đầu
46 NGUYỄN TÂN 07/01/1992 272210850 SH lần đầu
47 TỪ ANH TÂN 21/01/1985 023947745 SH lần đầu
48 NGUYỄN THỊ THẠCH 16/02/1975 272320210 SH lại H + Đ
49 NGUYỄN ĐỨC THÁI 24/06/1985 031488109 SH lần đầu
50 TRẦN QUANG THĂNG 31/07/1988 024104445 SH lại LT + H + Đ
51 ĐỖ ĐÌNH THẮNG 21/09/1961 272396874 SH lại H + Đ
52 LÊ ĐỨC THẮNG 20/08/1998 272585967 SH lần đầu
53 NGUYỄN VŨ THẮNG 16/10/1992 272301656 SH lại H + Đ
54 PHẠM MẠNH THẮNG 08/06/1995 272400512 SH lại LT + H + Đ
55 ĐINH DUY THANH 01/01/1986 341273651 SH lại LT + H + Đ
56 NGUYỄN HOÀI THANH 25/03/1994 341869130 SH lại H + Đ
57 NGUYỄN QUỐC THANH 03/02/1985 271744796 SH lại LT + H + Đ
58 NGUYỄN THỊ HẢI THANH 01/01/1990 272084536 SH lại H + Đ
59 NGUYỄN TRÍ THANH 11/04/1993 272237809 SH lần đầu
60 VÕ ĐÌNH HOÀI THANH 01/07/1985 025926398 SH lần đầu
61 ĐẶNG NGỌC THÀNH 04/05/1985 250597981 SH lần đầu
62 ĐINH KIM THÀNH 12/07/1980 271367291 SH lại H + Đ
63 THÁI VĂN THÀNH 15/02/1981 182369575 SH lại H + Đ
64 TRƯƠNG TẤN THÀNH 10/01/1978 225530031 SH lần đầu
65 GIÁP THỊ THẢO 10/07/1987 272917547 SH lần đầu
66 LA THỊ THẠCH THẢO 09/04/1980 250487427 SH lại LT + H + Đ
67 LÊ ĐÌNH THẢO 01/05/1973 024184588 SH lần đầu
68 LÊ THỊ NGỌC THẢO 06/07/1991 271992404 SH lại H + Đ
69 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 14/09/1990 271956742 SH lần đầu
70 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/07/1976 024654480 SH lần đầu
71 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 18/07/1992 272247019 SH lần đầu
72 NGUYỄN VĂN THẢO 01/09/1989 351832848 SH lần đầu
73 TRẦN THỊ THANH THẢO 31/01/1983 271585369 SH lần đầu
74 ĐẶNG THANH THẾ 05/12/1979 321001183 SH lại H + Đ
75 ĐINH HOÀNG THẾ 03/03/1988 272475628 SH lại H + Đ
76 NGUYỄN TẤN THI 16/04/1985 272713089 SH lại LT + H + Đ
77 LẠI HỮU THIỆN 10/02/1994 250960230 SH lần đầu
78 LƯƠNG QUÝ THIỆN 12/01/1973 271040049 SH lại LT + H + Đ
79 MAI XUÂN THIỆN 03/10/1990 025263555 SH lần đầu
80 PHAN MINH THIỆN 19/02/1990 250798791 SH lần đầu
81 ĐOÀN SĨ THỊNH 31/10/1981 025392797 SH lần đầu
82 NGUYỄN THANH THỊNH 01/01/1989 312087003 SH lần đầu
83 TRẦN THỊ THƠ 05/01/1985 272845747 SH lần đầu
84 TRẦN THỊ KIM THOA 23/07/1983 271592198 SH lần đầu
85 NGUYỄN QUANG THOẠI 17/12/1980 271350933 SH lần đầu
86 HUỲNH TRUNG THÔNG 01/08/1987 280912206 SH lần đầu
87 LÊ NGỌC THÔNG 20/06/1964 021429194 SH lần đầu
88 NGUYỄN VĂN THÔNG 21/06/1989 250700660 SH lần đầu
89 LÊ THỊ THU 08/10/1976 272433835 SH lần đầu
90 PHẠM THỊ HỒNG THU 20/04/1970 270834099 SH lần đầu
91 PHẠM THIÊN THƯ 09/09/1978 260935371 SH lần đầu
92 NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN 09/03/1989 024542901 SH lần đầu
93 VI ĐỨC THUẬN 26/11/1982 186202549 SH lần đầu
94 VƯƠNG VŨ THUẬN 03/08/1997 025690630 SH lại H + Đ
95 NGUYỄN VĂN THỨC 15/09/1977 151159162 SH lần đầu
96 NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG 29/06/1994 272295246 SH lại H + Đ
97 ĐÀO THỊ THU THÚY 11/08/1988 271921699 SH lần đầu
98 NGÔ THỊ THÚY 15/07/1978 271414418 SH lại LT + H + Đ
99 LÊ THỊ THU THỦY 16/11/1983 271459458 SH lại LT + H + Đ
100 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 18/04/1991 250822412 SH lần đầu
101 ĐỖ HÙNG THỤY 10/10/1981 272379155 SH lại H + Đ
102 PHAN THỊ CẨM THUYÊN 25/02/1988 212558894 SH lần đầu
103 NGUYỄN LINH THY 09/09/1998 272639686 SH lại LT + H + Đ
104 ĐINH MINH TIẾN 21/07/1994 272382841 SH lại H + Đ
105 NGUYỄN CÔNG TIẾN 06/10/1989 311990494 SH lần đầu
106 TRẦN THANH TIẾN 28/05/1993 272258149 SH lại H + Đ
107 HUỲNH TRUNG TÍN 01/09/1987 271804494 SH lại H + Đ
108 LƯƠNG HÙNG TÍNH 21/01/1995 272256795 SH lần đầu
109 LÊ VĂN TÌNH 10/06/1983 272367726 SH lại LT + H + Đ
110 NGUYỄN THÀNH TƠ 15/10/1978 272568519 SH lại LT + H + Đ
111 BÙI QUỐC TOÀN 20/08/1993 241396677 SH lần đầu
112 LÂM TRỌNG TOÀN 22/11/1978 272456615 SH lại H + Đ
113 TRẦN VĂN TRAI 10/08/1983 272386327 SH lại H + Đ
114 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 01/01/1969 270945807 SH lại H + Đ
115 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 27/03/1990 271950142 SH lại H + Đ
116 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRANG 17/06/1979 271317193 SH lại LT + H + Đ
117 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/01/1985 351609210 SH lần đầu
118 NGUYỄN MẠNH TRÍ 08/05/1996 272612048 SH lần đầu
119 NGUYỄN VĂN TRÍ 26/06/1994 205886746 SH lần đầu
120 LÊ NGỌC BẢO TRINH 03/09/1997 285582939 SH lại LT + H + Đ
121 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 13/08/1988 351852752 SH lần đầu
122 ĐẶNG NGỌC TRỌNG 10/10/1981 281142760 SH lần đầu
123 DƯƠNG MINH TRUNG 07/06/1992 264387749 SH lần đầu
124 LÊ NGỌC TRUNG 24/12/1993 250916976 SH lần đầu
125 NGÔ THÀNH TRUNG 24/11/1987 271729540 SH lần đầu
126 NGUYỄN THIỆN TRUNG 30/06/1974 272099103 SH lại H + Đ
127 PHAN TRUNG 15/12/1982 183427653 SH lần đầu
128 TRẦN QUANG TRUNG 20/12/1987 272895860 SH lại LT + H + Đ
129 NGUYỄN PHI TRƯỜNG 28/04/1987 186346986 SH lại H + Đ
130 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 23/06/1990 163057077 SH lần đầu
131 TRẦN QUỐC TRƯỜNG 03/09/1996 273573281 SH lần đầu
132 NGUYỄN VĂN TRUYỀN 15/01/1975 272879774 SH lần đầu
133 LƯU THANH TÚ 01/01/1982 331342282 SH lại LT + H + Đ
134 NGUYỄN NGỌC TUẤN TÚ 19/12/1995 025396408 SH lần đầu
135 TRẦN VĂN TUÂN 18/03/1989 183655192 SH lần đầu
136 ĐOÀN NGỌC ANH TUẤN 28/07/1974 271112206 SH lại H + Đ
137 HUỲNH QUỐC TUẤN 02/12/1978 271300617 SH lần đầu
138 LÊ THANH TUẤN 03/04/1993 272323077 SH lần đầu
139 NGUYỄN VĂN TUẤN 26/10/1989 341416594 SH lại LT + H + Đ
140 PHẠM MINH TUẤN 15/02/1970 272786583 SH lần đầu
141 TRẦN ANH TUẤN 24/04/1988 205475171 SH lại LT + H + Đ
142 VY MINH TUẤN 11/02/1985 212287534 SH lần đầu
143 NGUYỄN VIẾT TUẤT 27/07/1982 272586952 SH lại H + Đ
144 HOÀNG THANH TÙNG 02/03/1993 272419199 SH lại LT + H + Đ
145 NGUYỄN VÕ TÙNG 23/04/1992 290994939 SH lại LT + H + Đ
146 VŨ VĂN TUYÊN 08/03/1979 272418124 SH lại LT + H + Đ
147 MAI KIM TUYẾN 25/09/1986 280849418 SH lần đầu
148 LÊ HÙNG ƯỚC 04/02/1982 271792945 SH lại LT + H + Đ
149 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 29/04/1982 271437715 SH lần đầu
150 TRẦN N.NGỌC TUYẾT VÂN 15/01/1990 271971862 SH lần đầu
151 ĐẶNG THỊ THÚY VI 01/04/1992 215240717 SH lại LT + H + Đ
152 HOÀNG THỊ HẢI VI 06/02/1987 271750354 SH lại H + Đ
153 BÙI XUÂN VIỆT 08/07/1986 031086000228 SH lần đầu
154 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 03/09/1987 024084406 SH lần đầu
155 TRƯƠNG VĂN VIỆT 12/06/1978 272132736 SH lần đầu
156 DƯƠNG THỊ VINH 10/01/1960 200118206 SH lại H + Đ
157 HOÀNG VINH 07/08/1987 191602648 SH lần đầu
158 NGUYỄN HOÀNG VINH 08/08/1985 271618457 SH lại H + Đ
159 NGUYỄN QUANG VINH 02/07/1982 272597182 SH lại H + Đ
160 LÊ HỮU VŨ 02/03/1988 183582570 SH lại H + Đ
161 NGUYỄN HOÀI VŨ 10/08/1982 271533387 SH lại LT + H + Đ
162 TRẦN TUẤN VŨ 10/05/1991 272298304 SH lần đầu
163 VỸ TRẦN THY VŨ 23/07/1971 270917254 SH lại LT + H + Đ
164 TRẦN QUỐC VƯƠNG 19/03/1990 025409655 SH lần đầu
165 VÕ NGỌC VƯƠNG 30/07/1988 240295732 SH lần đầu
166 NGUYỄN THỊ HUYỀN VY 02/05/1994 272535571 SH lại H + Đ
167 LÊ TRIỀU VỸ 06/06/1998 272637095 SH lần đầu
168 TẠ NHẬT Ý 01/04/1992 197262302 SH lại H + Đ
169 PHẠM THỊ HẢI YẾN 15/04/1979 271356318 SH lại H + Đ
170 LÊ TUẤN ANH 26/11/1999 272803919 SH lần đầu
171 TRẦN THANH BÌNH 19/07/1975 271527296 SH lần đầu
172 ĐẶNG VĂN DỤNG 25/01/1985 245284168 SH lần đầu
173 ĐỒNG THÙY DƯƠNG 13/11/1987 321245446 SH lần đầu
174 LÊ THẠNH HƯNG 20/12/1988 194412379 SH lần đầu
175 NGUYỄN PHẠM ĐỨC HUY 16/08/1996 272471967 SH lần đầu
176 NIM CHÍ MŨ 26/06/1989 271905593 SH lần đầu
177 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 15/04/1982 271569814 SH lần đầu
178 ĐOÀN MẠNH PHI 08/01/1993 272222658 SH lần đầu
179 TRỊNH MỸ PHƯỢNG 24/07/1999 272765999 SH lần đầu
180 NGÔ THANH VINH 25/10/1978 201435913 SH lần đầu
181 PHAN HỒNG ÂN 15/03/1990 215099723 SH lần đầu
182 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/12/1982 271574551 SH lần đầu
183 VÕ CÔNG BẠCH 16/12/1989 272789417 SH lần đầu
184 PHẠM VĂN BÌNH 10/08/1979 281203296 SH lần đầu
185 LÊ THỊ ANH ĐÀO 16/01/1996 272545296 SH lần đầu
186 LÊ THẾ DUẨN 04/03/1981 272544439 SH lần đầu
187 ĐINH THỊ DUNG 29/05/1978 272646357 SH lần đầu
188 LÊ KHƯƠNG DUY 04/11/1988 271749029 SH lần đầu
189 VŨ THỊ HẠNH 25/03/1983 272779516 SH lần đầu
190 HOÀNG THỊ THU HIỀN 11/06/1993 272286667 SH lần đầu
191 LÊ MINH HIỀN 01/08/1983 197101575 SH lần đầu
192 ĐOÀN THỊ HOA 04/03/1970 079170003674 SH lần đầu
193 ĐỖ VĂN KHẮC 15/07/1993 163258232 SH lần đầu
194 PHAN THỊ BÍCH KHUÊ 20/09/1985 271603504 SH lần đầu
195 HỒ VĂN LONG 08/08/1982 272359329 SH lần đầu
196 TRẦN NHẬT SANG 14/01/1991 272247507 SH lần đầu
197 NGUYỄN THỊ TÂM 03/11/1973 272804989 SH lần đầu
198 TRỊNH THỊ MINH TÂM 22/09/1976 271229498 SH lần đầu
199 ĐÀO NGỌC THẮNG 14/05/1997 272545043 SH lần đầu
200 NGUYỄN VĂN THÌN 20/05/1988 038088002849 SH lần đầu
201 PHẠM VĨNH THỤY 04/01/1995 272383136 SH lần đầu
202 NGUYỄN KIỀU VÂN 09/06/1981 271444276 SH lần đầu
Posted in Chưa được phân loại.